Portada Política de comentaris

Política de comentaris

Política de comentaris a Nastic.cat, en tots els seus perfils socials (Facebook, Twitter i Instagram), fòrums i comentaris d’articles i notícies:

  • Nastic.cat no es fa responsable dels comentaris de tercers enviats en aquesta pàgina ni en els seus perfils socials.
  • Demanem i agraïm que s’escrigui sempre des del respecte i en un ambient que afavoreixi la conversa.
  • L’administració de la pàgina es reserva el dret a eliminar aquells missatges que no compleixin amb el punt anterior.

Per qualsevol qüestió amb respecte als comentaris, posi’s en contacte amb nosaltres a info@nastic.cat o a través del següent formulari indicant amb detall la seva sol·licitud:

Nom

Correu electrònic

Assumpte

Missatge